Formulár na odstúpenie od zmluvy - Love2teach.sk

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.

Právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní odborných vzdelávacích činností (ďalej ako „Zmluva“) podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon OOS“).

 

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona máte právo odstúpiť  Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

 

Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia Zmluvy, ktorá vzniká momentom doručenia akceptácie Objednávky zo strany Poskytovateľa Klientovi.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:

 

Love2teach s.r.o.

Sídlo: Astrová 759/14

IČO: 53 452 844

DIČ:  2121390403

IČ DPH: SK2121390403

Zap.: v OR MS BA III., oddiel: Sro, vložka č. 149114/B

Zast.: Mgr. Veronika Baláž, konateľ

E-mail: info@love2teach.sk

Tel.č.: +421 902 22 33 49

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

 

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky: https://love2teach.sk/formular-na-odstupenie-od-zmluvy/.

Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od Zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

 

Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

 

2.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od Zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím Zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Ako spotrebiteľ máte právo požiadať o začatie poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie. V prípade, ak požiadate o poskytnutie Služby pred uplynutím lehoty strácate po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.

 

Ak ste požiadali o začatie poskytovania Služby počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy.

 

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy dostupný na stiahnutie nájdete tu:

Formulár na odstúpenie Klient – spotrebiteľ