Ochrana osobných údajov - Love2teach.sk

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO SME?
Prevádzkovateľom osobných údajov je
Love2teach s.r.o.
Astrová 759/14
82101 Bratislava
IČO: 53452844
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III oddiel: Sro, Číslo vložky 149114/B.

AKÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?
Osobné údaje ktoré spracúvame minimalizujeme tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate. Zároveň musíme splniť všetky zákonné povinnosti, a tiež ochrániť naše oprávnené záujmy.

Ak ste náš klient (žiak, študent, dospelá osoba alebo firma, ktorá využíva naše služby)

Spracúvame vaše kontaktné osobné údaje a údaje ktoré uvediete vo vzájomnej komunikácii, pri uzatváraní zmlúv, alebo počas trvania zmluvného vzťahu (vzdelávania, čo poskytovania konzultačných služieb)

Ak ste návštevník web stránky

Pre štatistické účely spracúvame technické údaje a logy (naríklad IP adresy, Cookies,  analytické kódy a pod.) avšak výlučne anonymizované bez našej možnosti identifikovať vás.

Ak ste rodič, či zákonný zástupca našich žiakov, alebo ste zamestnanec nášho obchodného partnera

Spracúvame vaše kontaktné osobné údaje a údaje ktoré uvediete v zmluvách, obchodnej komunikácii, prípadne v reklamáciách.

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania Právny základ Rozsah osobných údajov
Obchodná agenda – príprava, plnenie, realizácia a evidencie zmlúv Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno b) nariadenia – plnenie zmluvy Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, údaje uvedené v obchodnej komunikácii
Agenda klientov (žiakov, študentov, dospelých osôb) mimoškolského vzdelávania a poskytovanie konzultačných služieb Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno f) nariadenia – oprávnený záujem Bežné osobné údaje, údaje o dochádzke, údaje o vzdelaní, hodnotenie dosiahnutých študijných výsledkov,
Rezervácie hodín cez internet prostredníctvom kontaktného formulára Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno b) nariadenia – plnenie zmluvy Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, údaje uvedené v správe
Ekonomická agenda a účtovníctvo Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno c) nariadenia – zákonná povinnosť Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, údaje uvedené v účtovných a daňových dokladoch
Právna agenda – preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno f) nariadenia – oprávnený záujem Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, údaje potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
Správa fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti a komunikácia Nariadenie GDPR čl. 6 písmeno a) – súhlas dotknutej osoby Kontaktné údaje uvedené v profile, údaje uvedené v príspevkoch a komunikácii
Remarketing a zobrazovanie reklamy na základe záujmov Nariadenie GDPR čl. 6 písmeno a) – súhlas dotknutej osoby Online identifikátory, ako napr. IP adresa, alebo súbory Cookies
Evidencia a vybavovanie reklamácií Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno c) nariadenia – zákonná povinnosť Kontaktné údaje uvedené v reklamácii

Pri spracúvaní vašich osobných údajov nevyužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje spracúvame podľa zásad ochrany osobných údajov. Pokiaľ nám to neprikazuje zákon, neposkytujeme ich žiadnym neoprávneným osobám. V našom mene však vaše osobní údaje môžu spracúvať naši zmluvne zaviazaní partneri, ktorými sú:

 • Účtovná kancelária ktorá nám vedie účtovníctvo.
 • Kancelária virtuálnej asistenky, ktorá nám spravuje sociálne siete.
 • Spoločnosť, ktorá sa stará o prevádzku našej web stránky.
 • Spoločnosti, ktoré nám poskytujú služby správy IT a služby ukladania dát.

Ďalej vaše údaje môžeme v odôvodnených prípadoch poskytnúť:

 • Advokátskym a právnym kanceláriám
 • Znalcom a súdnym znalcom
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní
 • Iným orgánom verejnej správy, pokiaľ to určuje príslušný legislatívny predpis

Ak vaše údaje prenášame k poskytovateľom cloudových služieb, alebo online aplikácií, deje sa tak iba na základe zásad ktoré sú definované v rámcovej zmluve o medzi USA a EÚ tzv. Privacy Shield.

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom účelu spracúvania. V prípade elektronickej komunikácie je to lehota 3 roky, v prípade preukazovania, uplatňovania a obhajovania právnych nárokov je lehota pre občianskoprávne a obchodno-právne spory 3 resp. 4 roky.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok. Zväčša je táto lehota 2-5 rokov.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, po ktorú to vyžadujú jednotlivé legislatívne predpisy. Zväčša je táto lehota 10 rokov.
 • Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, budeme ich spracúvať pokiaľ svoj súhlas neodvoláte.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSôB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo sú spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V takom prípade máte právo na „zabudnutie“. t.j. žiadať výmaz údajov.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

AKO MôŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Žiadosť pre výkon práv dotknutej osoby nemá predpísanú formu. Stačí a v nej uvedie o čo žiadate, doplníte informácie podporujúcu vašu žiadosť a pripojíte kontaktné údaje.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Kde môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť telefonicky, písomne, alebo e-mailom na adrese:

Mgr. Veronika Baláž

Tel.: +421 902 22 33 49, email: info@love2teach.sk