Všeobecné obchodné podmienky - Love2teach.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť Love2teach s.r.o., so sídlom Astrová 759/14, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 452 844, zap.: v OR MS Bratislava III, oddiel.: Sro, vl.č. 149114/B ako poskytovateľ odborných vzdelávacích činností, ktorý primárne realizuje školiace aktivity zamerané na rozvoj zručností v programoch kancelárskeho balíka MS Office pre svojich klientov, v podobe individuálneho a skupinového školenia, konzultácii, kurzov, workshopov vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými upravuje zmluvné vzťahy s klientmi.

Článok I.

Základné pojmy

1.Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

Cena za Kurz“ predstavuje všetky zložky ceny za Kurz, na ktoré vznikne Poskytovateľovi na základe Zmluvy nárok.

Kurz“ – je odborný prenos vedomostí a poznatkov z praxe formou školenia, prednášky alebo workshopu zameraný na rozvoj zručností Klienta v programoch kancelárskeho balíka MS Office z Ponuky, ktorá je vykonávaná Poskytovateľom formou Individuálneho kurzu alebo Skupinového kurzu v závislosti od vybranej Ponuky Klienta.

Individuálny kurz“ je Kurz poskytovaný Poskytovateľom formou „one to one“.

Klient“ je Klient – spotrebiteľ alebo Klient – podnikateľ.

Klient – spotrebiteľ“ je Klient fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorej spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená a ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a uzatvoril Zmluvu s Poskytovateľom.

Klient – podnikateľ“ je Klient právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, príp. iný subjekt s vlastnou právnou subjektivitou, ktorý nie je Klientom – spotrebiteľom a uzatvoril Zmluvu s Poskytovateľom.

„Nariadenie“ – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov).

Občiansky zákonník“ je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Objednávka“ je riadne a úplne vyplnený Online formulár Klienta elektronicky odoslaný Poskytovateľovi, ktorý predstavuje návrh na uzatvorenie Zmluvy so špecifikáciou vybranej  Ponuky, ktorého súčasťou sú VOP a prípadne ďalšie dokumenty podľa obsahu Kurzu.

Online formulár“ je elektronický dokument dostupný na Webovej stránke, ktorého vyplnením a odoslaním Poskytovateľovi si Klient záväzne objedná vybraný Kurz prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Ponuka“ je ponuka Kurzov Poskytovateľa uverejnená na Webovej stránke alebo inak poskytnutá Klientovi, ktorá obsahuje popis Kurzu, Cenu za Kurzu a podmienky poskytovania Kurzu. Ponuka nie je právne záväzným návrhom na uzavretie Zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka alebo príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Je to len výzva pre Klientov na zaslanie záväzného návrhu na uzavretie Zmluvy.

Poskytovateľ“ je spoločnosť Love2teach s.r.o., so sídlom Astrová 759/17, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 452 844, IČ DPH: SK2121390403, zap.: v OR MS Bratislava III, oddiel.: Sro, vl.č. 149114/B, ktorá je prevádzkovateľom vzdelávacieho centra a spoločnosť  vykonávajúca odborné vzdelávacie činnosti, ktorá primárne realizuje školiace aktivity zamerané na rozvoj zručností v programoch kancelárskeho balíka MS Office pre svojich klientov . Za Poskytovateľa sa pre účely týchto VOP považuje aj tretia osoba, subdodávateľ Poskytovateľa, prostredníctvom ktorej Poskytovateľ pod svojou zodpovednosťou poskytuje Službu.

Skupinový kurz“ je Kurz organizovaný ako spoločný Kurz pre viacerých Účastníkov kurzu podľa podmienok určených v špecifikácii Kurzu.

Služba“ je poskytovanie odborných vzdelávacích činností zo strany Poskytovateľa formou Kurzov.„Účastník kurzu“ je Klient, alebo osoba určená Klientom v prípade Klienta – podnikateľa, v prospech ktorého Klient Zmluvu uzatvoril. Klient zodpovedá za to, že Účastník kurzu bude vo vzťahu k svojej účasti na Kurze plniť všetky práva a povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.

VOP“ sú tieto Všeobecné obchodné podmienky.

„Vyššia moc“ – okolnosti vylučujúce zodpovednosť (prekážky), ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana tieto prekážky alebo ich následky odvrátila alebo prekonala alebo aby v čase vzniku záväzku tieto prekážky predvídala (napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, výpadky internetového pripojenia, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, pandémie, branná pohotovosť štátu a pod.).

Webová stránka“ je webové sídlo Poskytovateľa dostupné na www.love2teach.sk.

Zákon ARSS“ je zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Zákon OOS“ je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Zákon OOÚ“ je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Zákon o ochrane spotrebiteľa“ je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení.

Zmluva“ je pre účely týchto VOP zmluva o poskytovaní odborných vzdelávacích činností uzatvorená medzi Poskytovateľom a Klientom v súlade s článkom III. týchto VOP a to bez ohľadu na formu jej uzatvorenia. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto VOP.

Zmluvné strany“ sú Poskytovateľ a Klient.

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1.Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je poskytovanie Služby a ktorý bol založený na základe uzatvorenej Zmluvy.

2.Klient uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v čase uzatvorenia Zmluvy.

Článok III.

Uzatvorenie Zmluvy

1.Zmluva môže byť uzatvorená v listinnej alebo elektronickej podobe na diaľku prostredníctvom diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Poskytovateľa a Klienta.

2.Zmluva uzatvorená v listinnej podobe je uzatvorená momentom jej podpisu zo strany obidvoch Zmluvných strán.

3.Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe na diaľku je uzatvorená momentom akceptácie Objednávky Poskytovateľa odoslanej Klientom Poskytovateľovi prostredníctvom Online formulára.

Prostredníctvom Online formulára prístupného na Webovej stránke má Klient možnosť objednať si u Poskytovateľa Kurz, pričom jeho riadnym vyplnením a odoslaním Poskytovateľovi dochádza k vytvoreniu Objednávky. Vyplneniu a odoslaniu Online formulára môže predchádzať e-mailová alebo telefonická konzultácia s Poskytovateľom. Objednávka predstavuje záväzný prejav vôle Klienta uzavrieť s Poskytovateľom Zmluvu. Akceptovaním prijatej Objednávky zo strany Poskytovateľa sa Zmluva považuje za uzatvorenú. Klient má možnosť zaplatiť za Kurz odoslaním Online formulára cez platobnú bránu Gopay alebo prevodom na účet s platobnými údajmi zaslanými Poskytovateľom v akceptácii Objednávky v súlade s ďalšou vetou tohto odseku a článku VOP. Akceptáciu Objednávky Poskytovateľ potvrdí zaslaním e-mailu, z ktorého bude vyplývať, že Poskytovateľ Objednávku bez akýchkoľvek dodatkov, výhrad, obmedzení alebo iných zmien prijíma. Poskytovateľ sa zaväzuje, že potvrdenie o akceptovaní Objednávky doručí Klientovi prostredníctvom e-mailu najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa obdržania Objednávky od Klienta. Klient je oprávnený kedykoľvek pred akceptáciou Objednávky túto odvolať, ak odvolanie dôjde Poskytovateľovi skôr než tento odošle jej akceptáciu Objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností, za akceptáciu Objednávky sa nepovažuje jej prijatie zo strany Poskytovateľa s dodatkami, výhradami, obmedzeniami alebo inými zmenami. Akceptovaním prijatej Objednávky Poskytovateľom bez akýchkoľvek výhrad, obmedzení, alebo iných zmien sa Zmluva považuje za uzavretú. Odoslaním Objednávky Klient zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami uvedenými v týchto VOP, a to najmä nie však výlučne:

 • s charakterom Služby a jej špecifikáciou a podmienkami poskytnutia,
 • s celkovou Cenou za Kurz vrátane DPH resp. iných uplatňujúcich sa daní a ostatnými nákladmi , a to nákladmi na dodanie ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku Ceny za Kurz je povinný Poskytovateľovi uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady Ceny za Kurz z možností ponúkaných Poskytovateľom,
 • s platobnými podmienkami, dodacími podmienkami, časom a miestom poskytnutia Služby, s informáciou o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Klienta – spotrebiteľa
 • s obchodný menom a sídlom Poskytovateľa,
 • s adresou Poskytovateľa, na ktorej môže Klient – spotrebiteľ uplatniť reklamáciu Služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy sídla Poskytovateľa uvedenej v týchto VOP,
 • s informáciou o práve Klienta – spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva Klienta – spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy,
 • s informáciu o prípadnej povinnosti Klienta – spotrebiteľa uhradiť Poskytovateľovi Cenu za Kurz za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, ak Klient – spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy po tom, čo udelil Poskytovateľovi výslovný súhlas podľa čl. XI ods. 3 týchto VOP,
 • s informáciou o tom, že Klient – spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých Klient – spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy,
 • s poučením o zodpovednosti Poskytovateľa za vady Služby podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pri poskytovaní Služby Klientovi – spotrebiteľovi,
 • s informáciou o dĺžke trvania Zmluvy,
 • s informáciou o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu,
 • s informáciou o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých Poskytovateľ vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie,
 • s informáciou o možnosti a podmienkach riešenia sporu vzniknutého medzi Poskytovateľom a Klientom – spotrebiteľom prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.

Zmluva je platná dňom jej uzatvorenia a účinná dňom uhradenia Ceny za Kurz, ak kogentná právna úprava neustanovuje inak.

 

Článok IV.

Predmet Zmluvy a predmet plnenia

1.Poskytovateľ sa zaväzuje na základe Zmluvy v súlade s týmito VOP poskytovať Klientovi Službu v rozsahu Klientom vybraného Kurzu a Klient sa zaväzuje za Kurz zaplatiť Cenu za Kurz vo výške a spôsobom uvedeným v Zmluve a týchto VOP.

 

Článok V.

Cena za Kurz a platobné podmienky

1.Klient sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť Cenu za Kurz uvedenú v Zmluve.

2.Cena za Kurz je stanovená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3.Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť cenník Cien za Kurz. Zmena cenníka Poskytovateľa nemá vplyv na Cenu za Kurz podľa už uzatvorenej Zmluvy.

4.Cena za Kurz je splatná do 7 dní, ak sa v jednotlivom prípade Zmluvné strany nedohodli inak, od uzatvorenia Zmluvy v prospech účtu Poskytovateľa vopred, t.j. najneskôr pred poskytnutím Kurzu, prostredníctvom na to určenej platobnej brány alebo bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade platby Klienta prostredníctvom platobnej brány vystaviť najneskôr do 15 dní od prijatia platby daňový doklad (faktúru). Dňom zaplatenia Ceny za Kurz sa považuje deň pripísania Ceny za Kurz v prospech bankového účtu Poskytovateľa. V prípade, ak Cena za Kurz nebude zo strany Klienta uhradená v lehote splatnosti, je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na e-mailovú adresu Klienta.

5.Poskytovateľ sa zaväzuje zaslať Klientovi daňový doklad (faktúru) vystavený v súlade s platnými právnymi predpismi a obsahujúci všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.

6.Klient v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení podpisom tejto Zmluvy udeľuje explicitný súhlas stým, aby Poskytovateľ posielal faktúry, ktoré budú vystavené na základe tejto Zmluvy v elektronickej forme a to na emailovú adresu, ktorú Klient uviedol v Objednávke.

Článok VI.

Práva a povinnosti Zmluvných strán

 1. Práva a povinnosti Poskytovateľa:
  • Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Službu v rozsahu a v čase v súlade so Zmluvou a týmito VOP.
  • Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní Služby konať  s odbornou starostlivosťou, s využitím všetkých svojich teoretických znalostí a praktických skúseností tak, aby dosiahol čo najlepšie výsledky a prispel k splneniu účelu Zmluvy.
  • Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude Službu poskytovať spôsobom a formou dohodnutou v Zmluve.
  • Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Službu sám, resp. má právo poveriť poskytnutím služby tretiu osobu, subdodávateľa, pričom za poskytovanie Služby prostredníctvom tretej osoby zodpovedá Poskytovateľ ako keby ju poskytoval sám.
  • Poskytovateľ sa zaväzuje po úspešnom absolvovaní Kurzu poskytnúť Účastníkovi kurzu certifikát o absolvovaní kurzu.
  • Poskytovateľ má právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť Službu alebo jej jednotlivé súčasti a rovnako aj zmeniť obsah Kurzu vrátane elektronických materiálov a výukových videí. To sa netýka už Klientom zakúpených Kurzov.
 1. Práva a povinnosti Klienta:

2.1.   Klient sa zaväzuje zúčastniť sa a/alebo zabezpečiť prítomnosť  Účastníka kurzu na Kurz načas, a to na začiatok Kurzu určeného Poskytovateľom a dodržiavať čas a miesto konania Kurzu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo akceptovať meškanie Účastníka kurzu na Kurz maximálne 10 minút. Pokiaľ Klient a/alebo Účastník kurzu mešká na Kurz viac ako 10 minút, Poskytovateľ nemá povinnosť vracať sa už k prebratej učebnej osnove Kurzu Účastníkovi kurzu s neskorým príchodom.

2.2.   Klient – podnikateľ sa zaväzuje oboznámiť Účastníka kurzu s týmito VOP. Klient nesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie týchto VOP zo strany Účastníka kurzu.

2.3.   Účastník kurzu je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledne dodržiavať pokyny Poskytovateľa tak, aby nespôsoboval svojím konaním rušenie priebehu Kurzu, v opačnom prípade má Poskytovateľ právo vylúčiť Účastníka kurzu z Kurzu bez nároku na vrátenie už zaplatenej Ceny za Kurz.

2.4.   Klient sa zaväzuje, že bude dodržiavať etický kódex a zásady slušného správania počas Kurzu. V prípade, ak správanie sa Klienta počas Kurzu bude vykazovať akékoľvek náznaky násilného a toxického správania, vyhrážania, podvodného a klamlivého konania, osočovania, nadávania a používania vulgárnych výrazových a rečových prostriedkov, resp. iného nevhodného správania voči Poskytovateľovi a/alebo inému Klientovi a/alebo Účastníkovi kurzu, má Poskytovateľ právo vylúčiť Účastníka kurzu z Kurzu, a to bez nároku na vrátenie už zaplatenej Ceny za Kurz.

2.5.   Klient -podnikateľ sa zaväzuje najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti Zmluvy, poskytnúť Poskytovateľovi menný zoznam Účastníkov kurzu.

Článok VII.

Reklamácia

1.Na Služby sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Tu uvedené platí na Zmluvy uzavreté s Klientom – spotrebiteľom.

2.Reklamácia je uplatnenie práva Klienta-spotrebiteľa zo zodpovednosti Poskytovateľa a vady poskytnutej Služby. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Klienta – spotrebiteľa v súvislosti s reklamáciou poskytnutých Služieb sú upravené v Reklamačnom poriadku. Reklamačný poriadok je samostatný dokument a tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP a je dostupný na Webovej stránke.

3.Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že ustanovenia Reklamačného poriadku sa vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom – spotrebiteľom. Nároky Klienta – podnikateľa sa primerane spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4.Práva a povinnosti Poskytovateľa a Klienta – spotrebiteľa pri uplatňovaní nárokov z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi § 622 a 623 Občianskeho zákonníka a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

Článok VIII.

Duševné vlastníctvo

1.Zmluvné strany berú na vedomie, že študijné materiály vypracované Poskytovateľom tvoria know-how Poskytovateľa, ktorého ochranu upravuje zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“) (ďalej len „Know-how“).

2.Poskytovateľ poskytuje Know-how Klientovi a/alebo Účastníkovi kurzu výlučne na vlastné a študijné účely a Klient a/alebo Účastník kurzu sa zaväzuje Know-how využívať len výlučne na takéto účely a zaväzuje sa nepoužiť Know-how žiadnym spôsobom uvedeným v ustanovení § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to najmä nie však výlučne vyhotovovať jeho rozmnoženiny, šíriť obsah Kurzov, ani ich poskytovať ďalším osobám, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, či ho akýmkoľvek iným spôsobom užívať v rozpore s tými VOP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Klient a/alebo Účastník kurzu nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály a/alebo obsah Kurzu na iné ako vlastné a študijné účely.

3.Klient a/alebo Účastník kurzu nie je oprávnený predávať, prenajímať, požičiavať šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k elektronickému obsahu Kurzu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej osobe. Klient a/alebo Účastník kurzu nesmie odstraňovať popisy a označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v elektronickom obsahu Kurzu. Klient a/alebo Účastník kurzu rovnako nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni elektronický obsah Kurzu a to sám, ani prostredníctvom tretej osoby. Klient a/alebo Účastník kurzu nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z Kurzu na verejné ani komerčné účely.   Klient a/alebo Účastník kurzu nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do online počítačového Kurzu tretej osobe.

4.Všetky texty, obrázky, grafika a ďalšie časti elektronického obsahu poskytovaného v rámci Kurzu a tvoriace súčasť Know-how Poskytovateľa podliehajú Autorskému zákonu. Kopírovanie akejkoľvek časti Know-how Poskytovateľa prezentovaného v rámci Kurzov je striktne zakázané. Žiadna reprodukcia akejkoľvek časti Know-how Poskytovateľa poskytovaného v rámci Kurzov sa nesmie predávať či distribuovať za účelom dosahovania hodného zisku, ako ani na komerčné účely, taktiež nesmie byť upravovaná či zahrnutá do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo internetovej stránky. Poskytovateľ bude svoje práva vo vzťahu ku Know-how uplatňovať v maximálnom možnom rozsahu danom príslušnými právnymi predpismi.

5.Klient a/alebo Účastník kurzu nie je oprávnený svoje prihlasovacie údaje do Kurzu, ak mu boli zo strany Poskytovateľa poskytnuté, poskytnúť tretej osobe.

 

Článok IX.

Ochrana osobných údajov

1.Klient poskytuje jeho osobné údaje resp. osobné údaje Účastníkov kurzu na spracúvanie Poskytovateľovi v rozsahu nevyhnutnom k poskytovaniu Služby a za účelom poskytovania Služby a potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu, v akom ich poskytol Poskytovateľovi sú presné, správne, aktuálne a pravdivé.

2.Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Nariadenia a Zákona OOÚ.

3.Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na Webovej stránke.

Článok X.

Kontaktné údaje a doručovanie

1.Klient v prípade potreby kontaktuje Poskytovateľa písomne, e-mailom alebo telefonicky na tu uvedené údaje:

 

Love2teach s.r.o.

Sídlo: Astrová 759/14

IČO: 53 452 844

DIČ:  2121390403

IČ DPH: SK2121390403

Zap.: v OR MS BA III., oddiel: Sro, vložka č. 149114/B

Zast.: Mgr. Veronika Baláž, konateľ

E-mail: info@love2teach.sk

Tel.č.: +421 902 22 33 49

2.Zmluvné strany sú povinné vzájomne si písomne oznamovať zmenu kontaktných údajov. V opačnom prípade zmluvná strana, ktorej nebola oznámená zmena kontaktných údajov včas druhou zmluvnou stranou, nezodpovedá za porušenie svojich zmluvných povinností ani za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane.

3.Zaslanie akýchkoľvek dokumentov (ďalej len „Dokumentácia“) jednej zmluvnej strane (ďalej len „Odosielateľ“) sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane (ďalej len „Adresát“), ak bolo uskutočnené osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu Adresáta uvedenú v Objednávke. Dokumentácia sa považuje za doručenú dňom, vktorom Adresát zásielku prevzal alebo odmietol prevziať, alebo dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu Adresáta po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak bude na vrátenej zásielke uvedený údaj „adresát neznámy“. Ak bola Dokumentácia zasielaná e-mailom alebo doručovaná osobne v pracovný deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za doručenú v momente úspešného prenosu, resp. doručenia, ak sa tieto udiali v čase do 16.00 hod. pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň.

Článok XI.

Odstúpenie

1.Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do momentu splnenia práva a povinností z nej vyplývajúcich.

2.V súlade so Zákonom OOS, ak Poskytovateľ riadne a včas poskytol Klientovi -spotrebiteľovi informácie o práve Klienta – spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy spolu so vzorom takého odstúpenia od Zmluvy, je Klient – spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 14 dníodo dňa uzatvorenia Zmluvy bez udania dôvodu.

3.Klient – spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Služby, ak tento:

 • udelil Poskytovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie;
 • vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby; a ak
 • došlo k úplnému poskytnutiu Služby.

4.Klient – spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy, ktorej predmetom je sprístupnenie elektronického obsahu Kurzu, ak :

 • sa poskytovanie elektronického obsahu Kurzu začalo s výslovným súhlasom Klienta – spotrebiteľa udeleného Poskytovateľovi pred uplynutím lehoty na odstúpenie; a ak
 • Klient – spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

5.Ak Klient – spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy a pred začatím poskytovania Služby udelil výslovný súhlas podľa ustanovenia § 4 ods. 6 Zákona OOS, Klient – spotrebiteľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej Ceny za Kurz .

6.Uplatnenie práva na odstúpenie od Zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje ustanoveniami § 8 Zákona OOS. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Klient – spotrebiteľ. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 2 tohto článku týchto VOP.

7.Klient – spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od Zmluvy oznámením o odstúpení:

a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla Poskytovateľa alebo

b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu info@love2teach.sk.

Klient – spotrebiteľ je povinný použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájde tu.

8.Povinnosti Poskytovateľa a Klienta – spotrebiteľa pri odstúpení od Zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 9 a 10 Zákona OOS.

9.Vyššie uvedené ustanovenia o odstúpení sa neuplatnia pre subjekty, ktoré v zmysle ustanovení § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa nie sú považovaní za spotrebiteľov.

10.Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu nedostupnosti Kurzu, alebo ak je znemožnená realizácia splnenia povinností Poskytovateľ vyplývajúcich zo Zmluvy tretími stranami, alebo z dôvodov Vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný poskytnúť Službu Klientovi – spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v Cene za Kurz, ktorá je uvedená  na Webovej stránke. Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať Klienta – spotrebiteľa a vrátiť mu už zaplatenú Cenu za Kurz v lehote do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy, a to prevodom v prospech účtu určeného Klientom – spotrebiteľom.

11.Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy:

a) ak Klient riadne a včas neuhradí Cenu za Kurz,

b) ak Klient riadne a včas neprevezme predmet Zmluvy.

12.Poskytovateľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od Zmluvy oznámením o odstúpení:

a) doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska (sídla) Klienta alebo

b) elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu

13.Klient – podnikateľ môže od Zmluvy odstúpiť len v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.

 

Článok XII.

Zmena termínu Kurzu a Zrušenie Kurzu

1. V prípade, ak Poskytovateľ poskytuje Klientovi Individuálny kurz, má Klient právo z dôležitých dôvodov zrušiť dohodnutý termín Kurzu najneskôr do 24 hodín vopred, pričom Klient je povinný tento dôvod oznámiť a v takomto prípade sa Zmluvné strany dohodnú na inom náhradnom termíne. V prípade oznámenia o zrušení Individuálneho kurzu menej ako 24 hodín pred plánovaným termínom Individuálneho kurz nemá Klient nárok na náhradnú Individuálnu hodinu. V prípade Skupinového kurzu, ak sa v konkrétnom prípade nedohodnú s ohľadom na situáciu inak, nemá Klient právo na náhradný termín a takýto Kurz alebo časť Kurzu prepadá a Klient nemá nárok na vrátenie peňazí.

2.Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Kurzu alebo zrušenie termínu časti Kurzu alebo Kurzu. Poskytovateľ sa zaväzuje o všetkých prípadných zmenách Klienta informovať včas prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS alebo telefonicky podľa údajov zadaných Klientom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Kurz z dôvodu nízkeho počtu Klientov a ponúknuť možnosť Klientom absolvovať časť Kurzu alebo Kurz v novom termíne alebo mu vrátiť 100 % z Ceny za Kurzu.

3.Poskytovateľ nezodpovedá za kvalitu internetového pripojenia v prípade Kurzu poskytovaného online. Nekvalitné pripojenie zo strany Účastníka kurzu spôsobujúce prerušovanie Kurzu či nemožnosť prihlásiť sa na Kurz nie je dôvodom zrušenia Kurzu a vrátenia Ceny za Kurz ani časti Ceny za Kurz.

4.Elektronický obsah poskytovaný Poskytovateľom je kompatibilný a pre jeho riadne dodanie je potrebné nasledovné programové vybavenie: internetový prehliadač, pripojenie na internet a softvér potrebný na absolvovanie Kurzu, ktorý je uvedený v Ponuke.

 

Článok XIII.

Riešenie sporov

1.Poskytovateľ a Klient sa dohodli, že v prípade, že sa ich vzájomné spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov v zmysle ich zmluvného vzťahu založeného Zmluvou nevyriešia ani do pätnástich dní odo dňa vzniku sporu, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán podať návrh na vyriešenie sporu na miestne a vecne príslušnom súde. Pre riešenie sporov zo zmluvného vzťahu založeného Zmluvou je daná právomoc slovenských súdov.

2.V prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má Klient – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu.

3.Ak Poskytovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania je Klient – spotrebiteľ oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu Slovenskej obchodnej inšpekcii ako príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) Zákona č. 391/2015 (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) . Klient – spotrebiteľ môže svoj návrh podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona č. 391/2015. Slovenská obchodná inšpekcia môže od Klienta – spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu. Klient – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, na webovom sídle: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

 

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5.2024.

2.V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným a je oddeliteľné od ostatných ustanovení, nemá takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP.

3.V prípade, ak je Klient – spotrebiteľ, a ak by sa stalo ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP, alebo Zmluvy rozpore s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa, takéto ustanovenie sa neuplatní, a uplatní sa primerane ustanovenie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa svojim účelom a zmyslom najbližšie.

4.Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej platne uzatvorenej Zmluvy a na jej základe založeného zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom.

5.Klient uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že si VOP pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto VOP v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi.

6.Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom – spotrebiteľom sa riadia najmä Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom OOS a Občianskym zákonníkom. Ostatné právne vzťahy, tzn. právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Poskytovateľom a Klientom – podnikateľom sa riadia Obchodným zákonníkom.

7.Tieto VOP sú publikované v slovenskom jazyku. V prípade vyhotovenia akéhokoľvek prekladu VOP do iného jazyka Poskytovateľom alebo inou osobou, má prednosť znenie VOP v slovenskom jazyku.

8.Poskytovateľ je oprávnený v závislosti od zmien právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky jednostranne zmeniť tieto VOP, ak relevantný všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak. Túto zmenu zverejní Poskytovateľ na svojej Webovej stránke, spolu s dátumom účinnosti príslušných zmien.

 V Bratislave, dňa 1.5.2024

Love2teach s.r.o.

Veronika Baláž

konateľ