Všeobecné obchodné podmienky - Love2teach.sk

Všeobecné obchodné podmienky pre Love2teach s.r.o., IČO: 53452844 (www.love2teach.sk), ktorá poskytuje služby vzdelávacích aktivít v podobe individuálneho a skupinového doučovania, konzultácii, kurzov, workshopov a ďalších vzdelávacích aktivít pri ktorých je prezentované duševné vlastníctvo prednášajúcej.

1. Poskytovateľ

Love2teach s.r.o.
Astrová 759/14
82101 Bratislava
IČO: 53452844
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III oddiel: Sro, Číslo vložky 149114/B.

2. Prihlasovanie na kurzy

Klient si vyberie vhodný kurz alebo službu, vyplní objednávkový formulár, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.love2teach.sk. Klient má možnosť zaplatiť za kurz alebo službu cez platobnú bránu Gopay alebo prevodom na účet. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom vzniká odoslaním objednávky. Odoslanie objednávky je záväzné s povinnosťou platby. Odoslaním objednávky účastník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovateľa, ktoré sú definované v tomto dokumente a zároveň udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

3. Platobné podmienky

Cena kurzov je platná tak, ako je uvedené v cenníku na www.love2teach.sk v momente vytvorenia objednávky. Klient zaplatí za objednávku cez platobnú bránu Gopay alebo prevodom na účet. Platí nevyvrátiteľná domnienka, že zaplatením kurzu Klient súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a zároveň udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. V prípade neuhradenia objednávky zmluvný vzťah zaniká.

Po spracovaní objednávky Klient obdrží faktúru k platbe za svoju objednávku.

4. Neúčasť a zrušenie hodiny

V prípade individuálnej hodiny, ak Klient ospravedlní svoju neúčasť na hodine v termíne do 24 hodín pred začiatkom hodiny, sa mu táto hodina nepočíta ako odučená a príprava pokračuje kontinuálne ďalej v dohodnutých termínoch. V prípade zrušenia hodiny menej ako 24 hodín pred jej začiatkom je nutné hodinu uhradiť.
V prípade skupinového kurzu, Klient nemá nárok na náhradný termín ani na vrátenie alikvotnej časti ceny kurzu pripadajúcu na zameškané hodiny.
Zrušenie hodiny alebo predčasné ukončenie kurzu pre závažný osobný dôvod sa posudzuje individuálne.
Ak sa hodina/ kurz nemôže uskutočniť z dôvodov na strane Poskytovateľa, viď článok 6. Organizačné zmeny.

V prípade ak Klient neuhradí faktúru za kurz alebo individuálnu hodinu, Poskytovateľ si vyhradzuje právo neposkytovať viac svoje produkty a služby tomuto Klientovi.

5. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ vyhlasuje, že všetky Klientom poskytnuté osobné údaje budú zhromaždené a spracované iba na účely poskytovania vzdelávacích služieb a na marketingové účely. Týmto sa Poskytovateľ zaväzuje spracovať a nakladať s osobnými údajmi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete TU.

6. Organizačné zmeny

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie hodiny/ kurzu. O všetkých prípadných zmenách bude poskytovateľ účastníkov informovať prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS alebo telefonicky podľa údajov zadaných účastníkom v objednávkovom formulári. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť hodinu/školenie z dôvodu nízkeho počtu účastníkov a ponúknuť možnosť účastníkom absolvovať hodinu/školenie v novom termíne alebo mu vrátiť 100 % uhradenej platby za účasť na školení. V prípade, ak sa udalosť neuskutoční z dôvodu spôsobeného Poskytovateľom a nebude vypísaný náhradný termín, finančné prostriedky budú vrátené na účet Klienta z ktorého bola udalosť hradená.

7. Zodpovednosť za obsah webu

Webová stránka www.love2teach.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

8. Autorské práva

Účastník školení sa zaväzuje všetky obdržané študijné materiály využívať len na súkromné účely. Zaväzuje sa, že nebude nijakým spôsobom kopírovať a šíriť obsah školení ani poskytovať prístup tretím stranám.

9. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od zakúpenia elektronického kurzu alebo tréningu, a to elektronickou formou na e-mail: info@love2teach.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu.

Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene online kurzu/tréningu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie online kurzu/tréningu.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

V prípade individuálnych hodín a online live kurzov vedených lektorkou má Klient právo odstúpiť od zmluvy a ukončiť vzdelávacie aktivity s okamžitou platnosťou bez udania dôvodu. Klient má v tomto prípade nárok na vrátenie alikvotnej sumy kurzu.
V prípade individuálnych hodín a online live kurzov vedených lektorkou si poskytovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a ukončiť vzdelávacie aktivity s okamžitou platnosťou bez udania dôvodu. Klient má v tomto prípade nárok na vrátenie alikvotnej sumy kurzu.

10. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované elektronicky na info@love2teach.sk alebo poštou na adrese Love2teach s.r.o., Astrová 14, 821 01 Bratislava.

Alternatívne riešenie sporov:

a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@love2teach.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov ARS, ktorá je dostupná online na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.

Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1.1.2021.

V Bratislave, 1. Januára 2021

Love2teach s.r.o.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský  kraj so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava .