Reklamačný poriadok - Love2teach.sk

Reklamačný poriadok

 

  1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa poskytovanej Služby pre Klienta – spotrebiteľa. Pre účely tohto Reklamačného poriadku sa za Klienta považuje Klient – spotrebiteľ.

1.2 Pojmy používané v tomto Reklamačnom poriadku a uvedené veľkými začiatočnými písmenami sú definované v tomto Reklamačnom poriadku alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach.

1.3  Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na poskytovanie Služby zo strany Poskytovateľa na základe a v súlade so Zmluvou uzavretou medzi Poskytovateľom a Klientom osobne alebo na diaľku prostredníctvom diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Poskytovateľa a Klienta (ďalej aj tiež ako „Predmet reklamácie“).

  1. Postup uplatnenia reklamácie

2.1  Reklamácia je podanie, ktorým si Klient uplatňuje zodpovednosť voči Poskytovateľovi za vady poskytnutej Služby, a to predovšetkým vzniku nesúladu poskytovanej Služby s Objednávkou a nedodržaním povinností Poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy. Klient má právo uplatniť si u Poskytovateľa reklamáciu len na poskytnutú Služba vykazujúce chybné poskytovanie, ktoré boli spôsobené Poskytovateľom.

2.2  Reklamáciu môže podať Klient alebo ním poverená/splnomocnená osoba.

2.3  Reklamáciu je možné uplatniť písomne e-mailom na adresu info@love2teach.sk , alebo listinne na adresu sídla Poskytovateľa. Klient je povinný reklamovať vadu Služby u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od účasti na Kurze.

2.4  Klient je povinný pri reklamácii uviesť svoje identifikačné údaje vrátane kontaktných údajov, presne označiť druh a rozsah zistených vád vo vzťahu k Predmetu reklamácie (dôvod reklamácie).

2.5  Ak Klient uplatní reklamáciu, Poskytovateľ, alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba, je povinný poučiť Klienta o jeho právach a nárokoch podľa všeobecného právneho predpisu a Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie na základe rozhodnutia Klienta, ktoré zo svojich práv v rámci reklamácie uplatňuje, ak je Klient na takúto voľbu nároku zo zákona oprávnený, a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2.6 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním odstránenej vady poskytnutej Služby, výmenou vadne poskytnutých Služby za poskytnuté Služby bez vád (ak je s ohľadom na charakter poskytnutých Služby možná), vrátením Ceny za Kurz, vyplatením primeranej zľavy z Ceny za Kurz, písomná výzva na prevzatie Predmetu reklamácie alebo jej odôvodnené zamietnutie. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené Klientom pri uplatnení reklamácie. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Klienta na náhradu škody v súlade so Zmluvou.

2.7 V rámci reklamačného konania je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Klienta ďalšie relevantné informácie potrebné na prešetrenie a vybavenie reklamácie.

2.8 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Poskytovateľ vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu Predmetu reklamácie Poskytovateľom dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia Predmetu reklamácie Poskytovateľom; najneskôr však od momentu, kedy Poskytovateľ znemožní alebo zabráni prevzatiu Predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvného vzťahu založeného Zmluvou odstúpiť alebo má právo na výmenu Predmetu reklamácie.

2.9 Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Klientovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Poskytovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Klientovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Klient má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

2.10 Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia Predmetu reklamácie Poskytovateľom.

2.11 V prípade, ak Klient nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Klient právo obrátiť sa so svojim podnetom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislava, so sídlom Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, Tel. č.: 02/582 721 72, 02/582 721 04, ako v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Klient ako spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke: https://ec.europa.eu/.

2.12 V prípade neodôvodnených reklamácií totožného Klienta v tej istej veci nie je Poskytovateľ povinný tieto reklamácie opätovne prešetrovať a dávať na tieto reklamácie Klientovi akúkoľvek odpoveď. Neodôvodnenou reklamáciou je tiež reklamácia, ktorá je podaná po uplynutí lehoty pre uplatnenie reklamácie. 

2.13 Reklamácia nemá odkladný účinok na povinnosť Klienta zaplatiť Cenu za Kurz.

  1. Zodpovednosť za vady

3.1   Poskytovateľ zodpovedá za to, že poskytnuté Služby pri prevzatí Klientom nemajú vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť ich využitia v Zmluve predpokladaným účelom a že poskytnuté Služby spĺňajú požiadavky na obsah a kvalitu Služby v súlade s charakterom Služby a platných právnych predpisov.

3.2  Nesúhlas Klienta s právnym alebo iným názorom Poskytovateľa neznamená vadné poskytnutie plnenia.

  1. Nároky z vadného plnenia

4.1 Ak nie je uvedené inak záručná doba na poskytnuté Služby je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia Služby Klientom.

4.2 Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

  1. Spôsob vybavenia reklamácie

5.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Klient právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

5.2 Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu poskytnutých Služby, alebo ak sa vada týka len časti poskytnutých Služby, výmenu takejto časti z poskytnutých Služby, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu za Kurz alebo závažnosť vady.

5.3 Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadne poskytnuté Služby za poskytnutie Služby bez vady, ak to Poskytovateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

5.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa poskytnuté Služby mohli riadne užívať ako Služby bez vady, má Klient právo na výmenu poskytnutých Služby alebo právo na odstúpenie od Zmluvy.

5.5 Klient má právo na výmenu poskytnutých Služby alebo právo na odstúpenie od Zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však Klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po úprave poskytnutej Služby alebo pre väčší počet vád poskytnuté Služby riadne využiť.

5.6 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu poskytnutých Služby, má Klient právo na primeranú zľavu z Ceny za Kurz.

5.7 Pre vylúčenie pochybností možnosti spôsobu vybavenia reklamácie sú limitované charakterom poskytnutých Služby.

  1. Záverečné ustanovenia

6.1 V prípade Klienta, ktorý je spotrebiteľom, sa právne vzťahy týkajúce sa reklamácie (uplatnenia vád tovaru) neupravené týmto reklamačným poriadkom riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa ako aj Zákonom OOS.

6.2 Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený záväzným objednaním Služby u Poskytovateľa v prípade Klienta podnikateľa. Taký právny vzťah sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä ustanovenia § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka).

6.3 Poskytovateľ je oprávnený vykonať zmeny v reklamačnom poriadku v prípade zmien v právnych predpisoch alebo z iných dôvodov.