Ustanovanie zákona OOS - Love2teach.sk

Ustanovanie zákona OOS

Poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon OOS)


Ustanovenie § 4 (6) Zákona OOS:

(6) Ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci je povinný

a) poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a

b) vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a).

Ako spotrebiteľ máte právo požiadať o začatie poskytovania činnosti pred uplynutím lehoty na odstúpenie. V prípade ak požiadate o poskytnutie činnosti pred uplynutím lehoty strácate po úplnom poskytnutí činnosti právo na odstúpenie od Zmluvy. 

Spotrebiteľ podpisom vyjadruje výslovný súhlas so začatím poskytovania odborných vzdelávacích činností v súlade so Zmluvy o poskytovaní odborných vzdelávacích činností zo dňa ……………………….

uzatvorenou medzi Love2teach s.r.o., so sídlom Astrová 759/14, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 452 844, zap.: v OR MS Bratislava III, oddiel.: Sro, vl.č. 149114/B, zast.: Mgr. Veronika Baláž, konateľ ako poskytovateľom činnosti a ………………………. ako klientom – spotrebiteľom.

Dátum ……………………………………………

                                                             ____________________________

…………………………………………..

Klient – spotrebiteľ